Preventie en Integriteit

Honkbal en softbal zijn sporten die je van jong tot oud kunt spelen. Onze vereniging bestaat dan ook uit leden in diverse leeftijdscategorieën. Om onze leden te ondersteunen, maken we als vereniging gebruik van vrijwilligers. Zij helpen bijvoorbeeld als trainer, coach, commissielid, bestuurslid of in de kantine. De meeste vrijwilligers zijn zelf ook lid van de vereniging, maar dit is niet verplicht.

 Naast deze ‘vaste’ vrijwilligers maken wij ook regelmatig gebruik van ouders/verzorgers van de jeugdleden. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het draaien van kantinediensten of het rijden naar de uitwedstrijden. Voor de duidelijkheid spreken we over:

 • Vrijwilligers: alle personen die op vrijwillige basis een (tijdelijke) functie binnen de vereniging vervullen zoals trainers, coaches, bestuursleden en commissieleden.
 • Coaches/ jeugdbegeleiders: hiermee bedoelen we alle trainers, coaches en andere vrijwilligers die vanuit hun functie veel contact hebben met jeugdleden tot 16 jaar.
 • Mensen die rijden en kantinedienst draaien: doorgaans ouders/verzorgers/familieleden van (jeugd)leden die op incidentele basis taken voor de vereniging verzorgen zoals het vervoeren van jeugdleden of de kantine bemannen.

Om de veiligheid van onze (jeugd)leden te waarborgen en hanteren wij de volgende protocollen.

Procedure Gedragscode en Verklaring Omtrent Gedrag

GHSV heeft een aannamebeleid voor haar vrijwilligers, dit doen we omdat we een goed beeld willen krijgen van de vrijwilliger en duidelijk willen hebben welke functie hij of zij binnen onze vereniging gaat vervullen. Daarom doorlopen wij de volgende stappen.

 • We hebben met iedere nieuwe vrijwilliger een intakegesprek.
 • Iedere vrijwilliger wordt vóór of op korte termijn na zijn/haar benoeming voor een functie binnen de vereniging gevraagd om een gedragscode te ondertekenen. Wanneer de vrijwilliger dit weigert dan wordt in overleg met het bestuur bekeken of gezien de functie en gezien de reden tot weigering tot alternatieve afspraken gekomen kan worden die passend bij de functie in de geest van de gedragscode zijn. De gedragscode hoeft slechts eenmalig getekend te worden.
 • Iedere jeugdbegeleider wordt vóór of op korte termijn na zijn/haar (eerste) benoeming voor een functie als jeugdbegeleider binnen de vereniging gevraagd om een Verklaring Omtrent Gedrag voor het omgaan met kwetsbare mensen te overleggen. Indien de verklaring niet binnen 3 maanden na aanstelling overlegd wordt (of zoveel eerder als duidelijk is dat dit niet zal gaan gebeuren) dan zal het bestuur de functie intrekken.
 • De eerste Verklaring Omtrent Gedrag mag maximaal 1 jaar oud zijn bij overleggen. Deze hoeft niet ten behoeve van het vrijwilligerswerk bij de GHSV te zijn, zolang deze is uitgegeven voor werken met kwetsbare mensen. Drie jaar na uitgifte van de verklaring moet de vrijwilliger opnieuw een verklaring aanvragen. De onkosten die een vrijwilliger hiervoor maakt, worden vergoed door de club.
 • Iedere ouder die rijdt wordt vóór of op korte termijn na een verzoek om te helpen op de hoogte gebracht van de verwachtingen van de vereniging. De ouders die naar wedstrijden rijden wordt niet gevraagd een document te tekenen of te overleggen.

Gedragscode vrijwilligers

Als vrijwilliger binnen vereniging kom je in aanraking met minderjarige jeugdspelers. Vanuit je rol als bijvoorbeeld trainer/coach zul je wat over de privésituatie van de spelers te weten komen en bij trainingen komt het voor dat je een speler aan moet raken.

De grenzen in het contact tussen jou en de jeugdspelers zijn afhankelijk van personen en van de situatie. De ene speler vindt een schouderklopje fijn, terwijl de andere speler liever niet aangeraakt wil worden. Wat voor de één een grapje is, kan bij een ander verkeerd vallen. Je hebt natuurlijk te maken met verschillende individuen.

Bij een blessure zal je (indien dit voor de behandeling nodig is) de speler misschien wel aan moeten raken, terwijl deze dat liever niet heeft. Per speler zal je de grens in moeten schatten en je eigen gedrag daarop aan moeten passen. Eén grens is wel heel duidelijk: seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen vrijwilligers en minderjarigen zijn absoluut ontoelaatbaar.

Gedragscode
Met het ondertekenen van de gedragscode verklaar ik, ondergetekende, de hier genoemde gedragsregels te kennen en ernaar te handelen.

De gedragsregels

 1. Ik zorg tijdens de wedstrijden en trainingen voor een sfeer en omgeving waarbinnen een minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. Ik onthoud mij ervan minderjarigen te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn/haar waardigheid aantast.
 3. Ik maak geen persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie over de minderjarige bekend voor anderen, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers daar uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven.
 4. Ik onthoud mij van iedere vorm van seksuele benadering en misbruik tegenover de minderjarige. Seksuele handelingen, contacten en relaties tussen mij en minderjarigen tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als grensoverschrijdend gedrag.
 5. Ik zal de minderjarige niet zodanig aanraken, dat deze aanraking als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. Ik zal tijdens trainingsdagen,wedstrijden, reizen en uitjes zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of een auto.
 7. Ik zal de minderjarige naar vermogen beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken zal worden nageleefd. Wanneer ik gedrag signaleer dat niet in overeenstemming is met de gedragscode, dan zal ik dit melden bij het Bestuur
 8. Ik aanvaard of geef geen (im)materiële vergoeding(en) die niet redelijk is/zijn.
 9. Ik discrimineer niemand. Dus ook niet op basis van geslacht, seksuele geaardheid, afkomst en huidskleur. Ik laat beledigende of denigrerende uitingen en gebaren achterwege.

Ik begrijp dat bij seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen, waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zij dit bij politie/justitie zullen melden.

Vertrouwenspersonen

Naast de hierboven opgestelde regels is er een vertrouwenscontactpersoon (VCP)  via de KNBSB aangesteld. Iedereen die opmerkingen en/of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand kan binnen de sportkoepel terecht bij de vertrouwenspersoon.
De vertrouwenscontactpersonen zijn:
Walter Wallé: walter2@quicknet.nl / 06-23982568 / 0223-631719
Annie Kerkhof: ahkerkhof@kpnplanet.nl / 06-25083751